คณาจารย์ & เจ้าหน้าที่

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ,การศึกษาการพัฒนา,การจัดการทรัพยากรและพัฒนา,ระบบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน,ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมชนบท,ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา,พิธีกรรมและความเชื่อ,ทฤษฎีสังคมและการพัฒนา,ชาติพันธุ์วิทยา


อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

วัฒนธรรมและชาติพันธุ์,สังคมวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น/ชายแดนศึกษา,รัฐชาติและภาวะข้ามชาติ,มานุษยวิทยานิเวศ


อาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.เกียรติคุณ ดร.จามะรี เชียงทอง

การเปลี่ยนแปลง :นโยบาย ปัญหาและทฤษฎี,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและระบบความคิด


อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์

สังคมสงเคราะห์,สวัสดิการสังคม,จิตวิทยาแนะแนว,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม


อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

สังคมวิทยาการแพทย์,วัฒนธรรมสุขภาพ


อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

มานุษยวิทยาศาสนา, พิธีกรรม, พื้นที่, อัตลักษณ์


อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา, วัฒนธรรมศึกษา (เน้นสื่อและวัฒนธรรมสมัยนิยม), ล้านนา-สิบสองปันนาคดีศึกษา, มานุษยวิทยาในอาณาบริเวณชายแดน


อาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ

ความหลากหลายทางชีวภาพ,ป่าชุมชน,ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน,การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ,สังคมและวัฒนธรรมชาวนา,มานุษยวิทยาการเมือง (ผู้นำและอำนาจ),มานุษยวิทยาจิตวิทยา (สตรีและเพศวิถี),สังคมสมัยใหม่และบริโภคนิยม,พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์,กระบวนการทำให้เป็นชายขอบและการเบียดขับออก


อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

แนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม, สังคมวิทยาเมือง, โลกาภิวัตน์, พหุลักษณ์ของเมือง


อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์

Sociological Theory, Sex and Religion, Metrosexual, Social and Culture Change, Globalization, Cyberspace, Research Methodology


อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม, ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์, โลกาภิวัตน์, สภาวะสมัยใหม่, นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย


อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

กลุ่มชาติพันธุ์, ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา, แรงงานข้ามชาติ, นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย


อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย

แนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม, วัฒนธรรมบริโภคนิยม, อุตสาหกรรมวัฒนธรรม, การเมืองวัฒนธรรม (การต่อต้านทางวัฒนธรรม)


อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ผานิตดา ไสยรส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ไทย-จีน, การพัฒนาและสิ่งแวดล้อม, กิจการเพื่อสังคม (social enterprise)


อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.ชาญ พนารัตน์

sociology of sports, historical sociology, process sociology, the civilising process


อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

ครอบครัวและเครือญาติ (family and kinship) และชาติพันธุ์สัมพันธ์ (ethnicity)


อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์

การเมืองเรื่องเพศสภาวะ, แรงงานผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติ, ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่น, คนไร้สัญชาติ, ชายแดนศึกษา, ประเด็นข้ามวัฒนธรรม, วิธีวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา


อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.ศิริจินดา ทองจินดา

การเมืองไทย, จริยธรรมและพันธะทางสังคม, ตัวตนและความคิด, เพศภาวะและความสัมพันธ์


เจ้าหน้าที่

อุษา นภสินธุ์


เจ้าหน้าที่

อณัญญา ทาจันทร์