อ.ผานิตดา ไสยรส

อ.ผานิตดา ไสยรส

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-MSc Development Anthropology, Durham University, 2011
-BA Sociology, Fudan University, 2010

ความสนใจทางวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ไทย-จีน, การพัฒนาและสิ่งแวดล้อม, กิจการเพื่อสังคม (social enterprise)

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

ผานิตดา ไสยรส. (มกราคม-มิถุนายน 2561). กระเป๋าเงินดิจิทัลในอาลีเพย์: พัฒนาการของเทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน. วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30, 103-136.
ผานิตดา ไสยรส. (2559). การพัฒนา. ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผานิตดา ไสยรส. (2559). สังคมสูงวัย. ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผานิตดา ไสยรส และอรัญญา ศิริผล. (2559). ครอบครัว. ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผานิตดา ไสยรส. (2555). “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน... เมื่อเผชิญภาวะภัยพิบัติ”. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปีที่ 49. ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) หน้า 11-14.
ผานิตดา ไสยรส. (2556). “การปฏิรูปการจัดการป่าไม้ของประเทศจีน”. ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.vijaichina.com/articles/187 [13 กุมภาพันธ์ 2556]
ผานิตดา ไสยรส.(2561). “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการปรับตัวของชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟไทยจีน กรณศึกษา สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย”. วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร. ปีที่ 14. ฉบับที่ 2/2561 (กรกฎาคม – ธันวาคม).
ผานิตดา ไสยรส. (2566). “บทที่ 4 บริษัทชิปปิ้งจีน : ถนน สะพาน รางรถไฟ และผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่ในธุรกิจข้ามพรมแดน ” ใน ใต้เงามังกร 2 การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ผานิตดา ไสยรส. (2564). การพัฒนา. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผานิตดา ไสยรส. (2564). สังคมสูงวัย. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


ช่องทางการติดต่อ

Panitda.s@cmu.ac.th
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง