รายชื่อวิทยานิพนธ์

ยุทธวิธีการจัดการชีวิตเดินทางของนักท่องเที่ยวแรงงานภายใต้ระบอบการเคลื่อนย้าย: กรณีศึกษาคนไทยที่เข้าร่วมโครงการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย

แรงงานดิจิทัล: ที่มาของมูลค่าและรูปแบบการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินในการถ่ายทอดสดเกมออนไลน์

"เมียอาข่า" ของชายต่างชาติ: ตัวตนในเรื่องเล่าของผู้หญิงอาข่าที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม

ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

การสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่: พลวัตการสะสมทุนและเทคโนโลยีการปกครองของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

การขยายตัวของธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงรายและปฏิบัติการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของผู้ใช้บริการจากพม่าและลาว

กลยุทธ์การต่อรองเพื่อสิทธิและสวัสดิการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่การเมืองในชีวิตประจำวันและการต่อรองธรรมาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ

การกลายเป็น “ผู้ประกอบการ” ของชาวลัวะบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษาชาวลัวะบ้านนาฟ่อน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

กลยุทธ์การลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ชายแดนไทย-เมียนมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เพศพาณิชย์ข้ามแดนและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงลาวในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

งิ้วแต้จิ๋ว: การก่อรูป อัตลักษณ์ และเครือข่าย ความสัมพันธ์ของชุมชนคนจีนในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมข้ามชาติ

วิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้สึกของคนชนบทในโลกสมัยใหม่