รายชื่อวิทยานิพนธ์

ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ภาพสะท้อนจากเรื่องเล่าของครูไทยพุทธ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองว่าด้วยเป็ดไล่ทุ่ง: วาทกรรมไข้หวัดนก และการต่อรองของเกษตรกร (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

วัยรุ่นชาติพันธุ์ชายขอบกับการปรับตัวในเมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษาวัยรุ่นปกาเกอะญอ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กลยุทธ์การผลิตทางการเกษตรในการช่วงชิงความหมาย “การพัฒนา” ในระดับท้องถิ่นของภาคอีสาน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองเรื่องพื้นที่ของตลาด “ชาวเขา” กับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษาลาหู่เชเล (มูเซอดำ) บนดอยมูเซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พิพิธภัณฑ์ชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: พื้นที่ของการให้ความหมายและการรับรู้ต่ออดีตของลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเปิดพื้นที่และอัตลักษณ์ของเยาวชนม้งในเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

แม่ค้าไทใหญ่พลัดถิ่น กับการปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมในบริบทสภาวะก้ำกึ่งเชิงโครงสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเปลี่ยนแปลงและการควบคุมการทำฟาร์มไก่ไข่: ผู้ผลิตรายย่อย ชุมชนและธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศในแบบหญิงรักหญิง: ฉากชีวิตที่แตกต่างหลากหลายของกลุ่มแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน: การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี \"ถังแดง\" ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

บ้านกับการบริโภค: การสร้างความเป็นบ้านของ “คนเมือง” ในยุคโลกาภิวัตน์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การต่อรองและผลิตซ้ำอัตลักษณ์ คนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

วาทกรรมว่าด้วยปลาบึกในเชียงของ: การต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในลุ่มน้ำโขง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ยุทธศาสตร์การปรับตัวของชาวบ้านเพื่อการดำรงตนอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่เย็นตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)