รายชื่อวิทยานิพนธ์

กลยุทธ์การลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ชายแดนไทย-เมียนมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พลวัตการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ผลิตวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอในภาคเหนือของประเทศไทย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กลยุทธการปรับตัวเพื่อการดำรงชีพของกลุ่มแรงงานใน “สวนกล้วยจีน” บริเวณชายแดนไทย-ลาว

อาหารในกาดบ้านฮ่อ: การข้ามพรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และศาสนา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พิธีกรรมงานบุญกับการต่อรองอัตลักษณ์ข้ามพรมแดนไทย-กัมพูชา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

“แม่ค้าถุงพลาสติกอีสาน” ในโลกสมัยใหม่: จากสังคมชาวนาสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเงินตรา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การแพทย์พื้นบ้านกับการเยียวยารักษาความเจ็บป่วยทางจิตใจในสังคมไทยภาคเหนือ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า: ถนนคนเดินวันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พัฒนาการและการเคลื่อนไหวของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ดนตรีข้ามพรมแดน: การทำงานวัฒนธรรมของนักดนตรีกะเหรี่ยงในอาณาบริเวณชายแดนไทย-พม่า (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ประเภท “ข้าวโพด”: กรณีศึกษาชุมชนปกาเกอะญอ บนพื้นที่สูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนน่านในยุคโลกาภิวัตน์ผ่านประเพณีการแข่งเรือยาว

การจัดการร่วมในฐานะพื้นที่ต่อรองเพื่อสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นของเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

วิทยาลัยพระคริสตธรรมกะเหรี่ยงและประสบการณ์ของเยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณพรมแดนไทย-พม่า (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การช่วงชิงความหมายเพื่อเข้าถึงพื้นที่แห่งความคลุมเครือของแนวเขตป่า: กรณีศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)