รายชื่อวิทยานิพนธ์

ความทรงจำร่วมของคนลื้อพลัดถิ่นกับประเพณีประดิษฐกรรม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

เรื่องเล่าคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาผู้หญิงม้งพลัดถิ่นกลุ่มหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

อัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติคืนถิ่นกับการต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในจังหวัดลำปาง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

มายาคติและความรุนแรงของภาพแสดงแทน “ชาวเขา” ในแบบเรียน บทเพลง และภาพยนตร์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

บังเหียน แส้ อาน คน: วัฒนธรรมและการดำรงอยู่ ของแฟนอาชา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ความซับซ้อนในอัตลักษณ์ของ “แรงงานนอกระบบ”: กรณีศึกษาคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้าย ทอมือในจังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเป็นลูกชายชาวนา: การต่อรองกับความ ไม่มั่นคงทางอาชีพของคนหนุ่มในภาคเหนือของประเทศไทย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การปรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศของผู้หญิงม้งค้าผ้าใยกัญชงจากหมู่บ้าน สู่ตลาดค้าผ้า (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พลวัตของการอ้างสิทธิในการควบคุมและจัดการที่ดินในเขตป่า: กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ บ้านหนองหลัก อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พลวัตของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบ้านสันเหนือ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางสังคมของคนในชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนหัว ฝายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

แนวคิดและการต่อสู้ของ “เฟมินิสต์” ชาวบ้านในชุมชนแออัดสองแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มเครือข่ายสุราพื้นบ้าน: กรณีเครือข่ายสุราพื้นบ้าน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ความเจ็บป่วย อำนาจ และปฏิบัติการของการแพทย์ชีวภาพ: เรื่องเล่าจากโรงพยาบาลชุมชน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเป็นผู้หญิงทำงาน: ผู้หญิงขายเครื่องสำอางในตลาดวโรรส (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการ น้ำ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายวังไฮ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)