รายชื่อวิทยานิพนธ์

การปรับตัวของชาวนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ศึกษากรณี : การประกอบอาชีพนอกไร่นากับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

อำนาจการต่อรองในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาของกลุ่มชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การจัดการที่ดินภายใต้ระบบการเกษตรแบบมีพันธสัญญา : ศึกษากรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชพานิชย์ ในเขตกิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสุขาภิบาลอาหารในชนบทหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดลำปาง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การปรับตัวขององค์กรเพื่อการจัดการชลประ- ทานท้องถิ่น ต่อกระบวนการแทรกแซงระบบสาธารณะของรัฐ ศึกษากรณีการจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งกับจิตสำนึกทางการเมืองของคนเชียงใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 13 กันยายน 2535 : กรณีศึกษาเขตอำเภอหางดง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กระบวนการสูญเสียความสามารถในการควบคุมและจัดการทรัพยากรของเกษตรกรในป่า : กรณีศึกษาป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)