รายชื่อวิทยานิพนธ์

กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์และการปรับเปลี่ยนบทบาทหญิงชายในชุมชนปกาเกอะญอ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พัฒนาการของความหมาย “การพัฒนาชนบท” ในสังคมไทย : ศึกษาการให้ความหมายในกรณี “หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น” แห่งหนึ่งในภาคเหนือ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการจัดการไร่หมุนเวียนของชาวปกาเกอญอในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การสร้างความหมายเกี่ยวกับชุมชนในกระบวนการผ้าป่าข้าวภายใต้บริบทของงานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ในจังหวัดพะเยา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

เครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงในระบบรับเหมาช่วง : กรณีศึกษาการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พลวัตของความขัดแย้งในการเข้าถึงพื้นที่ป่า : กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าชุมชนในจังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การรับคริสตศาสนากับการปรับตัวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนอาข่าในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กระบวนการปรับตัวขององค์กรชลประทานราษฎร์ต่อการเปลี่ยนแปลง การเกษตร : กรณีศึกษาฝายเหมืองใหม่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การสร้างความเป็นหญิงชายทางสังคมและ จริยธรรมในชุมชนลาหู่ : กรณีศึกษาหญิงลาหู่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ความคาดหวังของครอบครัว และบทบาทของลูกสาวใน \"ชุมชนค้าประเวณี\" : กรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ระบบพ่อเลี้ยงกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดการแรงงานในชุมชนสวนเมี่ยงของลุ่มน้ำ แม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

เรื่องเล่าว่าด้วยความรู้สึกต่ำต้อยของชาวลาหู่ คริสเตียนในภาคเหนือของประเทศไทย : การศึกษาประสบการณ์ทางสังคม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ปัญหาการนิยามความหมายของป่า และการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ : กรณีศึกษาชาวลาหู่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พิธีกรรมเพื่อสืบทอดความเป็นชาติพันธุ์ของชาวเขายากจน : การศึกษาการปรับตัวทางวัฒน-ธรรมของชาวเขาเผ่าลีซอ ในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของสภาตำบล : กรณีศึกษาสภาตำบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)