นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษา

มนทิชา วงศ์อินตา

สังคมวิทยาดิจิทัล เพศภาพและเพศวิถีศึกษา มานุษยวิทยาผัสสะ


นักศึกษา

ยศกร เสมากูล

บริโภคนิยม ความหรูหรา สินค้าแบรนด์เนม รสนิยม สัญศาสตร์ อำนาจนำ


นักศึกษา

บดินทร์ เทพรัตน์

วัฒนธรรมศึกษา การศึกษาด้านสื่อ การศึกษาด้านภาพยนตร์


นักศึกษา

การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง แง่มุมทางสังคมของเทคโนโลยี เสรีนิยมใหม่ อนาคตของงาน


นักศึกษา

นิศาชล ชัยมงคล

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาความกลัว

-
-
-

นักศึกษา

วิมล โคตรทุมมี

อีสานศึกษา, ชาติพันธุ์, วัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย, ประวัติศาสตร์อีสาน, วรรณกรรมอีสาน


นักศึกษา

คาลิล พิศสุวรรณ

เมืองสมัยใหม่ มานุษยวิทยากีฬา

-
-
-

นักศึกษา

วีรภัทร จันทร์เริก

มานุษยวิทยาศาสนา

-
-
-

นักศึกษา

สฤษดิ์ สิริธีรธำรง

มานุษยวิทยาศาสนา

-
-
-

นักศึกษา

ศุภเกียรติ เมืองแก้ว

อีสปอร์ต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากีฬา

-
-
-

นักศึกษา

กัมปนาท เบ็ญจนาวี

มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากร นิเวศวิทยาการเมือง การศึกษาผู้อยู่ในสถานะรอง ชนบทศึกษา


นักศึกษา

ชัยพร สิงห์ดี

การบริโภค การเปลียนแปลงมูลค่า แฟชั่น เสื้อผ้าวินเทจ


นักศึกษา

วิสุทธิ์ ทองย้อย

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

-
-
-

นักศึกษา

เสาวรีย์ ชัยวรรณ

เมือง แรงงาน การบริโภค

-
-
-

นักศึกษา

ลิลิต วรวุฒิสุนทร

มานุษยวิทยาการศึกษา มานุษยวิทยาเด็กและเยาวชน เพศวิถีศึกษา สื่อใหม่ศึกษา


นักศึกษา

รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์

แรงงาน

-
-
-

นักศึกษา

พชรดนัย มุกดาภิรมย์

การเล่นเกมหาเงิน, สังคมทุนนิยมดิจิทัล

-
-
-

นักศึกษา

นิพนธ์ กันจินะ

เมืองศึกษา


นักศึกษา

แพรวขนิษฐ์ คำวงษ์

กระบวนการทำให้เป็นชายขอบ, เพศสภาวะ, ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม, สังคมวิทยาชีวิตประจำวัน


นักศึกษา

พศุตม์ ห้วยลึก

มานุษยวิทยารัฐ, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-การเมืองในภาคใต้ขอ งประเทศไทย และระบอบเขมรแดง


นักศึกษา

พิชชาภา ทุมดี

พื้นที่, การสร้างภาพแทน, ความเป็นจีน

-
-
-

นักศึกษา

ปัณณธร ศรีเสน

ความสัมพันธ์กลุ่มทางสังคม, วัฒนธรรมทางการเมือง