ชัยพร สิงห์ดี

ชัยพร สิงห์ดี

นักศึกษา ( )

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

หลักสูตรที่กำลังศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

-

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเอเชียและเอเชียอเมริกาศึกษา มหาวิทยาลัยสโตนนีบรูค รัฐนิวยอร์ค

ปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย วิสคอนซิน เมดิสัน รัฐวิสคอนซิน

ความสนใจทางวิชาการ

การบริโภค การเปลียนแปลงมูลค่า แฟชั่น เสื้อผ้าวินเทจ

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ค.ป.ก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

งานวิจัย

The 13th International Conference on Thai Studies, Chinag Mai University Paper title: “Life and Networks of Veteran Vintage Clothing Dealers in Jatujak Market, Bangkok, Thailand” (Published as proceeding http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/documents/FINAL_R-SRI_MAY_2018.pdf, page 1546-1559)


ช่องทางการติดต่อ

singdele@gmail.com
-