ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

 • ชื่อหลักสูตร :
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) :
  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  ชื่อย่อ: ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
  ชื่อย่อ: B.A. (Sociology and Anthropology)
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ดาวน์โหลดหลักสูตร:

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • กลุ่มงานภาครัฐ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถสอบเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐได้ โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ใน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายวิชาการวัฒนธรรม ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นต้น
 • กลุ่มงานภาคเอกชน ในตำแหน่งพนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยการตลาดและวางแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและประเมินโครงการ ฝ่ายวิจัยการตลาด ฝ่ายวิจัยประเมินโครงการ ฝ่ายบุคคล ฝ่าย CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชน พนักงานธนาคารและสินเชื่อ ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาและเจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น
 • งานวิชาการและสื่อสารมวลชน ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการวัฒนธรรม ผู้ช่วยนักวิจัย นักเขียน นักข่าว บรรณาธิการหนังสือ งานด้านประชาสังคม เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น เป็นต้น
 • กลุ่มงานอาชีพอิสระ ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม หรือที่เรียกว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผู้ประกอบการอิสระ (Freelancers) เป็นต้น


 • ชื่อหลักสูตร :
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  Master of Arts Program in Sociology and Anthropology
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) :
  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  ชื่อย่อ: ศศ.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเต็ม: Master of Arts (Sociology and Anthropology)
  ชื่อย่อ: M.A. (Sociology and Anthropology)
 • ระดับการศึกษา: บัณฑิตศึกษา
 • ดาวน์โหลดหลักสูตร:

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ชื่อหลักสูตร :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  -
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) :
  ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  ชื่อย่อ: ปร.ด. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Sociology and Anthropology)
  ชื่อย่อ: Ph.D. (Sociology and Anthropology)
 • ระดับการศึกษา: บัณฑิตศึกษา
 • ดาวน์โหลดหลักสูตร:

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาสังคมศาสตร์
 • นักวิจัยด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ในสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • ข้าราชการ นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • สื่อมวลชน นักคิด นักเขียน และวิชาชีพ