• #1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  • #2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนศ.โท-เอก

  • #3 คุณสาลาม๊ะ หลงสะเตียะได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

แนะนำภาควิชา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมาพร้อมๆกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันแรกของห้องเรียนคือ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 มีนักศึกษารุ่นนั้น14คนด้วยกัน

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นความรู้แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจากบริบทประวัติศาสตร์พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุโรปตะวันตก ถือเป็นสาขาวิชาใหม่และเวลานั้นแทบไม่เป็นที่รู้จักกันในสังคมไทย ในช่วงเริ่มระยะแรกของการเรียนการสอน กระบวนวิชาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเกือบจะเป็นแบบเดียวกันกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา (ในเวลานั้น)

อ่านทั้งหมด

บริการของเรา


ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

อ่านเพิ่ม

โครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษา

อ่านเพิ่ม

รายชื่อวิทยานิพนธ์

อ่านเพิ่ม

หนังสือวิชาการเผยแพร่

อ่านเพิ่ม

สื่อเพื่อการเรียนรู้

อ่านเพิ่ม

ระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านเพิ่ม

หนังสือวิชาการเผยแพร่


โครงการการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ คน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: รายงานฉบับสมบูรณ์ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
Coping with Deceleration: Cities, Mobility, and Temporal Politics in the Time of COVID-19 Pandemic ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
On resistance and pluriversal voices of subversive archaism ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รื้อ ถอน สภาวะ อาณานิคม และ การ สร้าง โลก ผ่าน การ เล่า ซ้ำ ปรัมปรา ใน วรรณกรรม ของ Easterine Kire รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
อ่านประวัติศาสตร์สังคมไทยจากงานมานุษยวิทยาของแอนดรูว์ เทอร์ตัน ศ.เกียรติคุณ ดร.จามะรี เชียงทอง
บทที่ 6 สภาวะแขวนลอยทางสังคมของครอบครัวจีนข้ามชาติในเชียงใหม่ ใน ใต้เงามังกร 2 ผศ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
บทที่ 5 ผลกระทบของธุรกิจอีคอมเมิร์ชจีนข้ามแดนต่อผู้ประกอบการไทย ใน ใต้เงามังกร 2 รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
บทที่ 4 บริษัทชิปปิ้งจีน: ถนน สะพาน รางรถไฟ และผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่ในธุรกิจข้ามพรมแดน ใน ใต้เงามังกร 2 อ.ผานิตดา ไสยรส
ใต้เงามังกร : การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์ เล่ม 1 และเล่ม 2 ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร: ฟาร์มสเตย์และการจัดการทรัพยากรผู้สูงวัยในไทยและญี่ปุ่น ผศ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
ความรุนแรง สงคราม กีฬา และรัฐล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย ผศ.ดร.ชาญ พนารัตน์
Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ