งานวิชาการแผยแพร่

บทที่ 4 บริษัทชิปปิ้งจีน: ถนน สะพาน รางรถไฟ และผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่ในธุรกิจข้ามพรมแดน ใน ใต้เงามังกร 2

บทที่ 6 สภาวะแขวนลอยทางสังคมของครอบครัวจีนข้ามชาติในเชียงใหม่ ใน ใต้เงามังกร 2

บทที่ 5 ผลกระทบของธุรกิจอีคอมเมิร์ชจีนข้ามแดนต่อผู้ประกอบการไทย ใน ใต้เงามังกร 2

ใต้เงามังกร : การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์ เล่ม 1 และเล่ม 2

บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของ Norbert Elias

Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล

“แรงงานอารมณ์หนุ่มข้ามชาติ: การต่อรองความเป็นชายและการสั่นคลอนความหมายอาชีพขายบริการทางเพศ”. ใน เสียงที่ไม่ได้ยิน: อารมณ์และความหวังในพื้นที่ความรู้

Chinese dream, emerging statecraft, and Chinese influence in the Mekong region ใน International Journal of Asian Studies

Transnationalizing Intrapreneurs and Entrepreneurial Values: Case Studies of Chinese Companies in Chiang Mai, Thailand

Object-Oriented Ontology ในหนึ่งชั่วโมง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 4)

แม่สอด เชียงของ: เศรษฐกิจ การพัฒนา และชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว-พม่า