งานวิชาการแผยแพร่

อ่านประวัติศาสตร์สังคมไทยจากงานมานุษยวิทยาของแอนดรูว์ เทอร์ตัน

บทที่ 4 บริษัทชิปปิ้งจีน: ถนน สะพาน รางรถไฟ และผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่ในธุรกิจข้ามพรมแดน ใน ใต้เงามังกร 2

บทที่ 6 สภาวะแขวนลอยทางสังคมของครอบครัวจีนข้ามชาติในเชียงใหม่ ใน ใต้เงามังกร 2

รื้อ ถอน สภาวะ อาณานิคม และ การ สร้าง โลก ผ่าน การ เล่า ซ้ำ ปรัมปรา ใน วรรณกรรม ของ Easterine Kire

บทที่ 5 ผลกระทบของธุรกิจอีคอมเมิร์ชจีนข้ามแดนต่อผู้ประกอบการไทย ใน ใต้เงามังกร 2

ใต้เงามังกร : การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์ เล่ม 1 และเล่ม 2

Coping with Deceleration: Cities, Mobility, and Temporal Politics in the Time of COVID-19 Pandemic

On resistance and pluriversal voices of subversive archaism

บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของ Norbert Elias

Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล

Transnationalizing Intrapreneurs and Entrepreneurial Values: Case Studies of Chinese Companies in Chiang Mai, Thailand

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 4)

Object-Oriented Ontology ในหนึ่งชั่วโมง