งานวิชาการแผยแพร่

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ = A Brief history of neoliberalism

“ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน... เมื่อเผชิญภาวะภัยพิบัติ” ใน วารสารเศรษฐกิจและสังคม.

ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยางพารา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว

สวนยางพารากับกระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Rubber plantation and the transformation of socio-economic livelihood in Northern Thai Communities

ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย-ลาว

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์

จากมาร์กซิสม์ถึงเสรีนิยมใหม่: การสร้างชนบทลาวในโลกสมัยใหม่ และ "การพัฒนา" ในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

ชนบทไทย: เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไร้ที่ดิน

การวิจัยเพื่อการศึกษาการเข้าถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์: กลไกการช่วยเหลือแบบเครือข่ายทางสังคม: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

พัฒนาการจิตสำนึกและปฏิบัติการทางการเมืองของชาวเสื้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่: รายงานวิจัย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา การพัฒนา กับการเดินทางเคลื่อนที่ของผู้คน = Southeast Asian Studies, Development, and People's Mobility

ทบ-ทวนการพัฒนา : จากท้องถิ่นภาคเหนือ สู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

แม่น้ำแห่งชีวิต : การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง