งานวิชาการแผยแพร่

Object-Oriented Ontology ในหนึ่งชั่วโมง

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน: แนวทางการจัดตั้งและความเป็นไปได้ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการวัฒนธรรม

เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น...ทฤษฎีสังคมมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

แม่สอด เชียงของ: เศรษฐกิจ การพัฒนา และชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว-พม่า

“แรงงานอารมณ์หนุ่มข้ามชาติ: การต่อรองความเป็นชายและการสั่นคลอนความหมายอาชีพขายบริการทางเพศ”. ใน เสียงที่ไม่ได้ยิน: อารมณ์และความหวังในพื้นที่ความรู้

วัฒนธรรมความรุนแรงและกีฬาสมัยจารีตในล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย

ว่าด้วยเวลาอนาคต:วิพากษ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นเส้นตรงและข้อถกเถียงระหว่าง Kojève กับ Althusser

Governing by paper: mediating textual border and negotiating mobility in Thailand ในวารสาร South East Asia Research

ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมา ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน

จุดตัดของเรื่อง "ต้องห้าม" ในพื้นที่ความรู้

"สังคมวิทยาประวัติศาสตร์และความคิดเรื่องเวลาในศิลปะอวองต์-การ์ด" ใน วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์