งานวิชาการแผยแพร่

แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น

"รัฐ กูเกลียดมึง" (จาก) Pierre Clastres และ James C. Scott (ถึงธเนศ วงศ์ยานนาวา) ใน ครอบครัวจินตกรรม: บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชน การปกครอง และรัฐ

"กระเป๋าเงินดิจิทัลในอาลีเพย์: พัฒนาการของเทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561

CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21

เครือข่ายสุขภาพชายแดนและบริการสุขภาพพื้นฐาน : การส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

"การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561

แรงงาน ระบบสุขภาพ และการจัดการ : การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง

“การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการปรับตัวของชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟไทยจีน กรณศึกษา สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย”

อัตลักษณ์: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด

ภูมิปัญญาและคุณค่าของเมี่ยงในล้านนา

อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย

การย้ายถิ่นแบบชั่วคราวแต่ยาวนานของแรงงานไทยแบบผิดกฎหมายในฝรั่งเศส

คาสิโนชายแดน