งานวิชาการแผยแพร่

จาก มดลูกก็ปัจจัยการผลิต ถึงกำเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม : การผลิตซ้ำ งานบ้าน และผู้หญิงในทฤษฎีมาร์กซิสต์ออโตโนเมีย

มังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์

ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย

สะท้อนย้อนคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่ : การประชุมวิชาการ ; วันที่ 21-22 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้นสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การมีส่วนร่วมของพลเมืองในหลักธรรมาภิบาล : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ = Engaging citizens in governance

จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์

ชนบทไทย จากอดีตสู่อนาคต

Becoming red / กำเนิดและพัฒนาการเสื้อแดงในเชียงใหม่

รายงานวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แลกการครอบงำเชิงสัญลักษณ์

ยางพาราในลุ่มน้ำโขง: การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นในลาว กัมพูชา และไทย

ผู้ค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง : เปิดเบื้องหลังการอพยพของคนจีนรุ่นใหม่เข้าสู่ชายแดนลุ่มน้ำโขง

ชาติพันธุ์สัมพันธ์และพหุวัฒนธรรม: เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 159421