ลิลิต วรวุฒิสุนทร

ลิลิต วรวุฒิสุนทร

นักศึกษา ( )

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์

หลักสูตรที่กำลังศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

-

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ

มานุษยวิทยาการศึกษา มานุษยวิทยาเด็กและเยาวชน เพศวิถีศึกษา สื่อใหม่ศึกษา

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย

CMU Presidential Scholarship 2019

หัวข้อวิทยานิพนธ์

งานวิจัย

Worawutsunthorn, L., and Jongwilaikasaem, W. (2018) Communication Strategies of Thai E-Sports Federation. Proceedings of the 2nd National Communication Academic Conference (NCAC), Chulalongkorn University, Thailand, 391 – 402.
Worawutsunthorn, L., and Jongwilaikasaem, W. (2019) Building Definitions: Meaning of E-Sports through the Usage of Communication Strategies from Thailand E-Sport Federation. Extended Abstract of International Conference on New Media, Communication & Technology (INCT2019), Chulalongkorn University, Thailand, 137 – 141.
Worawutsunthorn, L., Thongkrajai, C., and Senawong, M. (2023) In Search of Queering Spaces: Conducting Online Ethnography among the Gender-Diverse Students in the Lower Northern Thailand. Proceedings of the 15th National and International Humanities and Social Sciences Conference (HUSOC15), virtual conference organized by Srinakharinwirot University, Thailand, 355 – 371.


ช่องทางการติดต่อ

norberto.gkz16@gmail.com, lilit_worawuts@cmu.ac.th
098-906-8774