นิพนธ์ กันจินะ

นิพนธ์ กันจินะ

นักศึกษา ( -)

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

หลักสูตรที่กำลังศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

-

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ป.โท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ

เมืองศึกษา

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย

-

หัวข้อวิทยานิพนธ์

งานวิจัย


ช่องทางการติดต่อ

Lekcmu17@gmail.com
081-7834753