แพรวขนิษฐ์ คำวงษ์

แพรวขนิษฐ์ คำวงษ์

นักศึกษา ( -)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์

หลักสูตรที่กำลังศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Master of Arts Program in Sociology and Anthropology

ประวัติการศึกษา

ปริญญาศิลปศาตรบัณฑิต
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561

ความสนใจทางวิชาการ

กระบวนการทำให้เป็นชายขอบ, เพศสภาวะ, ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม, สังคมวิทยาชีวิตประจำวัน

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย

-

หัวข้อวิทยานิพนธ์

งานวิจัย

ฐิติมาศ คำวงษ์. (2565). ชาว 4/20 ในประเทศไทย : จุดเริ่มต้น พัฒนาการ และสถานการณ์ยอมรับกัญชาเพื่อนันทนาการ. ใน จักกฤช สังขมณี (บ.ก.), Making Sense of the Worlds: วิธีวิทยาของการประกอบสร้างโลกที่เราอยู่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 21 (น. 496 – 517). ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ช่องทางการติดต่อ

n.praewkanid@gmail.com
089 415 1654