วิมล โคตรทุมมี

วิมล โคตรทุมมี

นักศึกษา ( )

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

หลักสูตรที่กำลังศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Master of Arts Program in Sociology and Anthropology

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศบ.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- พ.ศ. 2566 สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ

อีสานศึกษา, ชาติพันธุ์, วัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย, ประวัติศาสตร์อีสาน, วรรณกรรมอีสาน

หัวข้อวิทยานิพนธ์

งานวิจัย

วิมล โคตรทุมมี. 2563. อำนาจ ความรัก และการเป็น ‘ไทบ้าน’: ภาพที่ (ไม่) เสนอในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 20-21 พฤจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 40-56.
วิมล โคตรทุมมี. 2565. “นายรำเกย์ผู้ไท”: เพศทางเลือกในสังคมชาติพันธุ์ภาคอีสาน. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2565. หน้า 202-224.
วิมล โคตรทุมมี. 2566. “สาวผู้ไทหนุ่มเมืองเว”: ‘การสร้างสรรค์ความงาม’ ‘การบริโภค’ และ ‘ตัวตน’ ของงวัยรุ่นชาติพันธุ์ผู้ไทในภาคอีสาน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566)


ช่องทางการติดต่อ

wimon.panyachot@gmail.com
-