คาลิล พิศสุวรรณ

คาลิล พิศสุวรรณ

นักศึกษา ( )

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

หลักสูตรที่กำลังศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Master of Arts Program in Sociology and Anthropology

ประวัติการศึกษา

-

ความสนใจทางวิชาการ

เมืองสมัยใหม่ มานุษยวิทยากีฬา

หัวข้อวิทยานิพนธ์

งานวิจัย


ช่องทางการติดต่อ

-
-