การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์

การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์

นักศึกษา ( )

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

หลักสูตรที่กำลังศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Master of Arts Program in Sociology and Anthropology

ประวัติการศึกษา

วท.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.ม (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังศึกษา)

ความสนใจทางวิชาการ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง แง่มุมทางสังคมของเทคโนโลยี เสรีนิยมใหม่ อนาคตของงาน

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย

ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม (KASSID) (ปี 2564) ทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปี 2565)

หัวข้อวิทยานิพนธ์

งานวิจัย


ช่องทางการติดต่อ

Karanyapas_po@cmu.ac.th
-