รายชื่อวิทยานิพนธ์

กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตรกรรมของหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พลวัตของกระบวนการชุมชนในการจัดการปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์: กรณีศึกษาบ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

วาทกรรม “ความสวย” อัตลักษณ์วัฒนธรรมการบริโภค: กรณีศึกษานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนชาวปกาเกอะญอ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิต ครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ลื้อผานม: \"การผัวพันทางวัฒนธรรม\" ในพื้นที่ท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กระบวนการสร้างความรู้ชายขอบในวิกฤตการณ์สุขภาพ: กรณีศึกษาสำนักทรงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พลวัตลัทธิพิธีกรรมการลงผี: กรณีศึกษา ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างม้าขี่ ลูกเลี้ยง และผีเจ้านายในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

คนชายขอบกับกระบวนการสร้างเวทีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากร (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ฝิ่นกับคนม้ง: พลวัตความหลากหลายและความซับซ้อนแห่งอัตลักษณ์ของคนชายขอบ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การบริโภคสินค้าเงินผ่อนและการโต้ตอบของผู้บริโภคสินค้าในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การจัดการความขัดแย้งในป่าชุมชนของชาว ปกาเกอญอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การก่อตัวของ “ความสัมพันธ์เชิงหนี้สิน” ในหมู่ชาวนาผู้ผลิตพืชพาณิชย์เขตอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)