รายชื่อวิทยานิพนธ์

ซอล่องน่าน: พลวัตการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม ของเพลงพื้นบ้านไทยภาคเหนือ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การประกอบสร้างความกลัว และการเมืองว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองวัฒนธรรมของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทย: กรณีศึกษาขบวนการดะวะห์ในจังหวัดเชียงราย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การช่วงชิงความหมายเพื่อเข้าถึงพื้นที่แห่งความคลุมเครือของแนวเขตป่า: กรณีศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

สตรีกับปฏิบัติการความเป็นผู้นำ: กรณีศึกษาผู้นำสตรีจีนคริสต์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กลไกการปฏิบัติการของเกษตรเชิงพาณิชย์และการต่อรองของเกษตรกรในเครือข่ายการผลิตหอมหัวใหญ่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาวในการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่: กรณีศึกษากลุ่มผู้นำหนุ่มสาวของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ปฏิบัติการช่วงชิงความรู้เรื่องพลังงานจากถ่านหิน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ลื้อชายแดน: ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และความเป็นถิ่นฐานของชาวลื้อที่เมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองว่าด้วยเป็ดไล่ทุ่ง: วาทกรรมไข้หวัดนก และการต่อรองของเกษตรกร (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การต่อรองความหมายของงานในอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร: กรณีศึกษาคนงานผลิตอาหารแช่แข็งจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองของการสร้างภาพตัวแทนทางชาติพันธุ์ในพื้นที่การท่องเที่ยว: กรณีศึกษาโฮมสเตย์ชาวลาหู่ บ้านยะดู (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ผู้หญิงม้งชายขอบ: การเปิดพื้นที่และการเพิ่มพลังต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศในบริบทข้ามถิ่น (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวขมุในอำเภอเวียงแก่น ภายใต้บริบทของการ เป็นชายขอบ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กลยุทธ์ที่หลากหลายในการดำเนินชีวิต และการต่อรองของแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาแรงงานสตรีไร้ที่ดินทำกิน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรในระบบอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)