รายชื่อวิทยานิพนธ์

การเมืองของการอ้างสิทธิในการถือครองที่ดินระดับท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในความหมายและเงื่อนไขที่หลากหลายของเกษตรกร: กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การก่อรูปทางอัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา: กรณีศึกษาชุมชนสันติอโศก (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเรียกร้องสิทธิของคนจน: กรณีการระเบิดของโรงงานอบลำไย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กระบวนการเข้าสู่ความเป็นแก๊งและวัฒนธรรมย่อยของแก๊งวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นเอ็นดีอาร์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การให้ความหมายทางสังคมของ “สุขภาพแบบองค์รวม” โดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ความเป็นชายขอบและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การช่วงชิงอัตลักษณ์ \"กะเทย\" ในงาน คาบาเรต์โชว์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กระบวนการประทับตราบาปจากสังคม : กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับการเสพยาบ้าในจังหวัดเชียงราย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

พลวัตของความรู้ท้องถิ่นในฐานะปฏิบัติการของการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

ภาพเสนอผู้หญิงในวรรณกรรมไทยช่วงทศวรรษ 2530: วิเคราะห์ความโยงใยกับประเด็นทางสังคม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเมี่ยง: กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองของสุนทรียภาพผ้าซิ่นตีนจกกับกระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมแม่แจ่ม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การเมืองวัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ: การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วยพลังงาน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)