ผศ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

ผศ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University, 2018
MPhil. (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University, 2015
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

ความสนใจทางวิชาการ

ครอบครัวและเครือญาติ (family and kinship) และชาติพันธุ์สัมพันธ์ (ethnicity)

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2562). “เครือญาติศึกษา: เญือะเลอเวือะและกระบวนการทำให้เป็นเครือญาติ” ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/ เญือะและเครือญาติ/ ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ, หน้า 150-208. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (มกราคม-มิถุนายน 2561). การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง. วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30, 137-158.
กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2564). ครอบครัว. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วสันต์ ปัญญาแก้ว, วัฒนา สุกัณศีล, กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2564). พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน: แนวทางการจัดตั้งและความเป็นไปได้ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการวัฒนธรรม. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2564). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร: ฟาร์มสเตย์และการจัดการทรัพยากรผู้สูงวัยในไทยและญี่ปุ่น. เชียงใหม่: ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2565). เกษตรกรผู้ประกอบการหลากรุ่นกับพหุเกษตรกรรมในบริบทการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบฟาร์มสเตย์. วารสารวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 34(1).
กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2565). ครอบครัวจีนข้ามชาติ: กรณีศึกษาปฏิบัติการความเป็นพ่อเป็นแม่ของครอบครัวจีนข้ามชาติในเชียงใหม่: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เชียงใหม่.
กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2566). “บทที่ 6 สภาวะแขวนลอยทางสังคมของครอบครัวจีนข้ามชาติในเชียงใหม่” ใน ใต้เงามังกร 2 การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).


ช่องทางการติดต่อ

poizfujii@gmail.com
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง