ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Anthropology) University of Washington, USA., 2000
-M.A. (Anthropology) University of Washington, USA., 1996
-สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2535
-บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

ความสนใจทางวิชาการ

Politics of ethnicity, Resource Politics, Women and Nation

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2554). ทุนนิยมชายแดน นิคมอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม, เกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2553). “วัฒนธรรมวัยรุ่น,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22(1): 25-54.
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2552). “นิเวศและเพศภาวะ กับเสียงที่เงียบหายในสตรีนิยมและขบวนการสิ่งแวดล้อมไทย,” จุดยืน: วารสารสตรีนิยมไทย 3 : 1-28.
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2552). “บทความปริทัศน์ อำนาจนิยม ท้องถิ่นนิยม และเสรีนิยมใหม่กับบทพรรณนาว่าด้วยสิทธิชุมชน,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21(2): 277-304.
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2551) “มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา และมโนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา”. ใน มานุษยวิทยาปะทะวัฒนธรรมศึกษา, หน้า 308-409. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2550). “ความอิหลักอิเหลื่อของมโนทัศน์ชาติพันธุ์,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19(1): 182-228.
Laungaramsri, Pinkaew. (2009). “book review of Tim Forsyth and Andrew Walker, Forest Guardians, Forest Destroyers: The Politics of Environmental Knowledge in Northern Thailand,” Journal of Southeast Asian Studies 40: 217-18.
Laungaramsri, Pinkaew. (2008). “book review of Nancy Eberhardt, Imagining the Course of Life: Self-Transformation in a Shan Buddhist Community,” Journal of the Siam Society 96: 295-6.
Laungaramsri, Pinkaew. (2019). “China in Laos: Enclave Spaces and the Transformation of Bor ders in the Mekong Region”, Australian Journal of Anthropology, 30(2) pp.195-211.
Laungaramsri, Pinkaew. (2016). “Mass Surveillance and the Militarization of Cyberspace in Post-Coup Thailand”, Austrian Journal of Southeast Asian Studies, 9(2), pp.195-213.
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2561). “วิวาทะทางทฤษฎีในมานุษยวิทยา,” วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561).


ช่องทางการติดต่อ

pinkaewl@yahoo.com
-
Download CV

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง