กิจกรรม

SocAnp NEWS

ขอยินดีกับคุณสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกดีเด่นจากกระทรวง พม.

ขอแสดงความยินดีกับคุณสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกดีเด่น ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2563

 

หัวข้อ "ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย" (Domestic Violence and Negotiating Subjectivities and Suffering of Women in Aceh Special Region, Indonesia)

 

โดยมีรศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

ดูรายละเอียดข่าวใน: https://www.banmuang.co.th/news/relation/204826