ข่าวสาร

SocAnp NEWS

เสวนา "SO ANTHRO SEMINAR SERIES"หัวข้อ “การปกครองโดยเอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย”

EP. 7 (Final) : วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.


หัวข้อ “การปกครองโดยเอกสาร : วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย”


โดย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่