กิจกรรม

SocAnp NEWS

ขอแสดงความยินดีกับคุณสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ที่ได้รางวัลปริญญานิพนธ์ดีมากของมช.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

คุณสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ที่ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับดุษฎีบัณฑิต จากการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2563

โดยดุษฎีนิพนธ์ของคุณสาละม๊ะ มีหัวข้อว่า "ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย" (Domestic Violence and Negotiating Subjectivities and Suffering of Women in Aceh Special Region, Indonesia)

ทั้งนี้ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยังขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มา ณ ที่นี้ด้วย