รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Anthropology) The University of Sydney, Australia, 2001
-M.A. (Anthropology) Ateneo de Manila University, Philippines, 1988
-ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
-ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2518

ความสนใจทางวิชาการ

กลุ่มชาติพันธุ์, ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา, แรงงานข้ามชาติ, นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

ขวัญชีวัน บัวแดง. (2554). รายงานการวิจัย การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ขวัญชีวัน บัวแดง. (2552). รายงานการวิจัย สิทธิ ด้านการรับบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานจากประเทศพม่าในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ขวัญชีวัน บัวแดง. (2551). “พัฒนาการความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ในพื้นที่พรมแดนแม่น้ำเมย”. ใน ยศ สันตสมบัติ (บก.), อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์:การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย, หน้า 253–304. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (องค์การมหาชน).
ขวัญชีวัน บัวแดง. (2550). รายงานการวิจัย พัฒนาการการจัดการศึกษาของรัฐในชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Buadaeng, Kwanchewan. (2008). “Religious Conversion and Ethnic Identity: The Karen and the Akha in Northern Thailand”. In Don Mccaskill, Prasit Leepreecha and He Shaoying (eds.), Living in a Globalized World: Ethnic Minorities in the Greater Mekong Subregion, pp. 59-88. Edited by. Chiang Mai: Mekong Press.
Buadaeng, Kwanchewan. (2007). “Ethnic Identities of the Karen Peoples in Burma and Thailand”. In James L. Peacock, Thornton, Patricia M. and Inman, Patrick. B. (eds.), Identity Matters: Ethnic and Sectarian Conflict, pp.73-97. New York, Oxford: Berghahn Books.
ขวัญชีวัน บัวแดง. (2563). ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมา ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ. เชียงราย: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา และศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่.
ขวัญชีวัน บัวแดง. (2560). เครือข่ายพุทธศาสนาของชาวกะเหรี่ยงข้ามแดนไทย-เมียนมาร์. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ขวัญชีวัน บัวแดง. (2558). ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา : ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


ช่องทางการติดต่อ

kwanchewan.buadaeng@gmail.com
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง