กิจกรรม

SocAnp NEWS

Japanese Anthropologist in Karen Communities: Seminar to Commemorate Prof. Yoko Hayami’s Retirement

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปี 2567 (So-Anthro Seminar Series 2024) ครั้ง ที่ 4

ในหัวข้อ

“Japanese Anthropologist in Karen Communities: Seminar to Commemorate Prof. Yoko Hayami’s Retirement”


โดยวิทยากรเสวนา "ศาสตราจารย์ ดร. Yoko Hayami (JSPS, Japan) พร้อมด้วย

1) ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2) ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

3) รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

4) รศ.ดร.อัมพร จิรัฐติกร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


‎ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น.

 ณ ห้องประชุมหลักสูตร ปร.ด. นานาชาติ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.