ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Anthropology) University of California at Berkeley, USA., 1985
-M.A. (Behavioral Science) California State University, Bakersfield, USA., 1980
-วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520

ความสนใจทางวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ,ป่าชุมชน,ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน,การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ,สังคมและวัฒนธรรมชาวนา,มานุษยวิทยาการเมือง (ผู้นำและอำนาจ),มานุษยวิทยาจิตวิทยา (สตรีและเพศวิถี),สังคมสมัยใหม่และบริโภคนิยม,พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์,กระบวนการทำให้เป็นชายขอบและการเบียดขับออก

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

ยศ สันตสมบัติ และคณะ. (2556). ยางพาราในลุ่มน้ำโขง : การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นในลาว กัมพูชา และไทย. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์.
ยศ สันตสมบัติ และคณะ. (2555). มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยศ สันตสมบัติ. (2554). ลุ่มน้ำโขงใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (2 เล่ม). เชียงใหม่: โครงการตำรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยศ สันตสมบัติ, (บก.). (2551). “บทนำ”. ใน อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมือง วัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย, หน้า 1-38. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Santasombat, Yos . (2011). The River of Life Changing Ecosystems in the Mekong Region. Chiang Mai: Mekong Press.
Santasombat, Yos . (2008). Flexible Peasants: Reconceptualizing the Third World’s Rural Types. Chiang Mai: Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.
ยศ สันตสมบัติ. (2562). ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยศ สันตสมบัติ. (2559). The Border คน พรมแดน รัฐชาติ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.


ช่องทางการติดต่อ

santasombat@yahoo.com
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง