ศ.เกียรติคุณ ดร.จามะรี เชียงทอง

ศ.เกียรติคุณ ดร.จามะรี เชียงทอง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Social Anthropology) SOAS, University of London, UK., 1996
-M.A. (Sociology of Development) University of Manchester, UK., 1986
-B.A. (Sociology) The Australian National University, Australia, 1978

ความสนใจทางวิชาการ

การเปลี่ยนแปลง :นโยบาย ปัญหาและทฤษฎี,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและระบบความคิด

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

จามะรี เชียงทอง และคณะ. (2554). ชนบทไทย: เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไร้ที่ดิน. เชียงใหม่: บลูมมิ่ง ครีเอชั่น.
จามะรี เชียงทอง. (2553). รายงานการวิจัย การพัฒนาในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: จากมาร์ซิสม์ถึงเสรีนิยมใหม่และการสร้างชนบทลาวในโลกสมัยใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จามะรี เชียงทอง และสมัคร์ กอเซ็ม. (2551). รายงานการวิจัย การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาในเชียงของ. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จามะรี เชียงทอง, สมบูรณ์ ไซยวงศ์ และสุกสดาจัน สุวันสิงห์. (2551). การพัฒนาในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: บทสำรวจเบื้องต้นที่แขวงบ่อแก้วและหลวงน้ำทา. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Chiengthong, Jamaree. (2010). “State and Market: The Politics of Development, ‘Peasantization’, and Agrarian Restructuring in Northern Lao PDR”. In Alessandro Bonanno, Hans Bakker, Yoshio Kawamura, Raymond Jussume, and Mark Shucksmith (eds), From Community to Consumption: New and Classical Themes in Rural Sociological Research, pp. 95-111. Amsterdam: The Emerald Press.
จามะรี เชียงทอง ยุคล พิทักษา และสุรพจน์ มงคลเจริญสกุล. (2562). ชนบทศึกษาในสังคมวิทยาความรู้. กรุงเทพฯ : PROTEXTS.COM.


ช่องทางการติดต่อ

jamaree.c@cmu.ac.th
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง