ข่าวสาร

SocAnp NEWS

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "อ่านประวัติศาสตร์สังคมไทยจากงานมานุษยวิทยาของ แอนดรูว์ เทอร์ตัน"

 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอเชิญร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ 

"อ่านประวัติศาสตร์สังคมไทยจากงานมานุษยวิทยาของ แอนดรูว์ เทอร์ตัน"

.

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

 กิจกรรมภายในงาน 

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 กิจรรมเสวนาทางวิชาการเปิดตัวหนังสือ

1. แนะนำหนังสือ/ชีวิตและงานของ แอนดรูว์ เทอร์ตัน โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.จามะรี เชียงทอง

2. ร่วมสนทนาชีวิตและงานของแอนดรูว์ เทอร์ตัน ผ่านหนังสือ อ่านประวัติศาสตร์สังคมไทย ฯ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์, รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, และ รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

.

แจกฟรี!! หนังสือ "อ่านประวัติศาสตร์สังคมไทยจากงานมานุษยวิทยาของแอนดรูว์ เทอร์ตัน" (จามะรี เชียงทอง, แปลและบรรณาธิการ) สำหรับผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานฯ (on-site) ท่านละ 1 เล่ม


ข้อมูลเพิ่มเติม

https://soc-anp.soc.cmu.ac.th/

 0-5394-3546, 0-5394-3575