อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย

อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
-บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542

ความสนใจทางวิชาการ

แนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม, วัฒนธรรมบริโภคนิยม, อุตสาหกรรมวัฒนธรรม, การเมืองวัฒนธรรม (การต่อต้านทางวัฒนธรรม)

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย. (2556). "การศึกษา Popular Culture แบบเอ็ดเวิร์ด ธอมป์สัน". ใน ยุกติ มุกดาวิจิตร (บ.ก.), วัฒนธรรมต่อต้าน, หน้า 109-173. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย. (2552). "วัฒนธรรมนิยมคืออะไร," วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์3(3): 287 - 319.
นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, (2549). “อดอร์โนกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเพลงสมัยนิยม”. ใน ฐิรวุฒิ เสนาคำ (บ.ก.), เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป, กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.


ช่องทางการติดต่อ

nantawat.c@cmu.ac.th
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง