ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Anthropology) Cornell University, USA., 1984
-M.A. (ANTHROPOLOGY) Cornell University, USA., 1980
-M.A. (SOUTHEAST ASIAN HISTORY) Cornell University, USA., 1976
-ร.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513

ความสนใจทางวิชาการ

มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ,การศึกษาการพัฒนา,การจัดการทรัพยากรและพัฒนา,ระบบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน,ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมชนบท,ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา,พิธีกรรมและความเชื่อ,ทฤษฎีสังคมและการพัฒนา,ชาติพันธุ์วิทยา

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2553). การวิจัยเชิงสังเคราะห์การปรับโครงสร้างชนบทอีสาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2552). คิดอย่างฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2551). รายงานการวิจัย พหุวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม. เชียงใหม่: ศูนย์ภูมิภาคทางสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2551). รายงานการวิจัย ความหมายของวัฒนธรรมในการวิจัยสังคมไทย.กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2549). ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัยวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อมรินทร์.
Ganjanapan, Anan. (2011). “Transforming Agrarian Transformation in a Globalizing Thailand”, (with Philip Hirsch) in Philip Hirsch and Nicholas Tapp Eds. Track and Traces: Thailand and the Work of Andrew Turton. Amsterdam: Amsterdam University Press.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2564). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


ช่องทางการติดต่อ

anan.g@cmu.ac.th
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง