รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Social Science) Chiang Mai University, Thailand, 2008
-ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
-ศศ.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 2534

ความสนใจทางวิชาการ

วัฒนธรรมและชาติพันธุ์,สังคมวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น/ชายแดนศึกษา,รัฐชาติและภาวะข้ามชาติ,มานุษยวิทยานิเวศ

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

อรัญญา ศิริผล. (2551). “คนพลัดถิ่นกับการกลายเป็นสินค้า: ชุมชนไทใหญ่กับการค้าแรงงาน ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมชายแดนไทย-พม่า”. ใน ยศ สันตสมบัติ (บก.), อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย, หน้า 305-339. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
อรัญญา ศิริผล. (2554). สวนยางพารากับกระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อรัญญา ศิริผล. (2551). “คนพลัดถิ่นกับการกลายเป็นสินค้า: ชุมชนไทใหญ่กับการค้าแรงงาน ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมชายแดนไทย-พม่า”. ใน ยศ สันตสมบัติ (บก.), อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย, หน้า 305-339. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Siriphon, Aranya. (2010). “Thai Traditional Dress Knowledge, Cultural Transfer and Alternative Modernities along the Burmese-Yunnan Border”. in Cultural Resource Studies Asian Linkage Building Seminar 2010; Working Papers, pp. 84-99, Japan: Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies, Kanazawa University.
Siriphon, Aranya. (2007). “Dress and Cultural Strategy: Tai Peddlers in Transnational Trade along the Burma - Yunnan Frontier,” Asian Ethnicity 8(3): 219–234.
อรัญญา ศิริผล. (2562). ปฏิบัติการศาสนา ทุนจิตวิญญาณกับการเมืองวัฒนธรรมจีนในชายแดนไทยภาคเหนือ. .เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อรัญญา ศิริผล. (2561). แรงงาน ระบบสุขภาพ และการจัดการ: การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง. ม.ป.ท.: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรัญญา ศิริผล. (2566). “บทที่ 5 ผลกระทบของธุรกิจอีคอมเมิร์ชจีนข้ามแดนต่อผู้ประกอบการไทย ” ใน ใต้เงามังกร 2 การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Siriphon, A. (2019). Developing entrepreneurship under the rise of China: Chinese migrant entrepreneurs in tourism-related businesses in Chiang Mai. The Sociology of Chinese Capitalism in Southeast Asia: Challenges and Prospects, 271-289.
Siriphon, A., & Li, J. (2021). Chinese dream, emerging statecraft, and Chinese influence in the Mekong region. International Journal of Asian Studies, 18(2), 289-304.
Zhu, J. J., Airey, D., & Siriphon, A. (2021). Chinese outbound tourism: An alternative modernity perspective. Annals of Tourism Research, 87, 103152.
Jiangyu, L., Sisi, G., & Siriphon, A. (2022). ‘Reproduction mobility’and motherhood construction: Chinese education migrants in Chiang Mai. Global Networks.
Zhu, J. S., Airey, D., & Siriphon, A. (2022). Chinese outbound tourists as international consumer in Northern Thailand—A dynamic mobility perspective. Journal of Consumer Culture, 22(3), 692-710.
Li, J., & Siriphon, A. (2022). Consumption, ongoingness and everyday-life embeddedness: Lifestyle experiences of Chinese transient migrants in Chiang Mai, Thailand. Asian and Pacific Migration Journal, 31(4), 511-535.
Siriphon, A., & Banu, F. (2021). The nature of recent Chinese migration to Thailand.
Siriphon, A., & Li, J. (2022). Transnationalizing Intrapreneurs and Entrepreneurial Values: Case Studies of Chinese Companies in Chiang Mai, Thailand. TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia, 10(1), 103-114.
Siriphon, A., Gatchalee, P., & Li, J. (2021). China’s Cross-Border E-Commerce: Opportunities and New Challenges of Thailand. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, 10(2), 1-14.
Zhu, J., & Siriphon, A. (2019). Community-based tourism stakeholder conflicts and the co-creation approach: A case study of longji terrace fields, PRC. Journal of Mekong Societies, 15(2), 37-54.
Siriphon, A., & Yamthap, S. (2018). Contesting ‘Chinese’education: schooling in the Kuomintang Chinese diaspora in northern Thailand, 1975–2015. In Southeast Asian Education in Modern History (pp. 69-82). Routledge.
Siriphon, A., & Jinsheng, Z. (2020). Chinese outbound tourists, policy reforms, and mobility regime. In Chinese People’s Diplomacy and Developmental Relations with East Asia (pp. 30-48). Routledge.
Siriphon, A., & Zhu, J. (2018). Outbound tourists and policy reforms under the Chinese mobility regime. China’s reforms in the new era and their implications for East Asia, 1-29.


ช่องทางการติดต่อ

aranyas@yahoo.com
-
Download CV

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง