รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

หัวหน้าภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Anthropology)The Australian National University, Australia, 2006
-สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
-วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536

ความสนใจทางวิชาการ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา, วัฒนธรรมศึกษา (เน้นสื่อและวัฒนธรรมสมัยนิยม), ล้านนา-สิบสองปันนาคดีศึกษา, มานุษยวิทยาในอาณาบริเวณชายแดน

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

2018. “The Two Khruba Lue: Buddhist Place Makers of the Upper Mekong”. The Journal of the Siam Society, 106, 279-294.
2014. “Remembering with Respect” in Sin Wen Lau and Nanla Cao. Religion and Mobility in a Globalising Asia. Routledge.
2013. “Remembering with Respect: History, Social Memory and the Cross-Border Journeys of a Charismatic Lue Monk”. The Asia Pacific Journal of Anthropology, Vol. 14, No.1, (February 2013): 23-40.
2011. Modern Roads, Mobility and Changes in Community Life: A Study in Xishuangbanna, Yunnan Province in People’s Republic of China. Chiang Mai. RCSD Research Report. No. 6.
2010. “Cross-border journeys and minority monks: the making of Buddhist places in southwest China” Asian Ethnicity, Volume 11, Issue 1, 2010, pages 43-59.
2008. “Moving Dai: The Stories of a Minority Band from the Upper Mekong” in Challenging The Limits: Indigenous Peoples of the Mekong Region. Bangkok: Mekong Press. 2008: 307-329.
2007. “Re-Emplacing Homeland: Mobility, Locality, a Returned Exile, and a Thai Restaurant in Southwest China,” The Asia Pacific Journal of Anthropology, Vol. 8, No. 2 (June 2007): 117-135.
2562. มานุษยวิทยา – ล้านนาคดี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
วสันต์ ปัญญาแก้ว และเสาวรีย์ ชัยวรรณ. 2562. คน/ช้าง/การเคลื่อนย้าย และชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่. สังคมศาสตร์ วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 31(1).
2559. ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2557. ฟุตบอลไทย: ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2555. ตัวตนคนเมือง: 100 ปี ชาตกาลนายไกรศรี นิมานเหมินท์. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2555. ลื้อข้ามแดน: การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศพม่า. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วสันต์ ปัญญาแก้ว. (2564). พัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยา. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วสันต์ ปัญญาแก้ว, วัฒนา สุกัณศีล, กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2564). พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน: แนวทางการจัดตั้งและความเป็นไปได้ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการวัฒนธรรม. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


ช่องทางการติดต่อ

wasan.p@cmu.ac.th
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง