ข่าวสาร

SocAnp NEWS

72 ปี จรัล มโนเพ็ชร: ล้านนา ศิลปะ ประชาสังคม

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานเสวนา


“72 ปี จรัล มโนเพ็ชร: ล้านนา ศิลปะ ประชาสังคม”


วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

ณ “ลานอ้ายจรัล” สวนสาธารณะหนองบวกหาด เทศบาลนครเชียงใหม่

.

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

15.00 - 16.00 น.

กล่าวเปิดงานโดย นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ และ “ลานอ้ายจรัล 1 ที่ปีผ่านมา” โดย อ.แสวง มาละแซม และเทศบาลนครเชียงใหม่

.

16.00 - 17.30 น.

เสวนา “72 ปี จรัล มโนเพ็ชร: ล้านนา ศิลปะ ประชาสังคม”

กล่าวนำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรเสวนาโดย

- อ.ย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ โฮงเฮียนสืบสานล้านนา

- ผศ.ดร.สิระ สมนาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คุณปณิธ ปวรางกูร  LANNERnews.com

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

พร้อมกับการแสดงดนตรีในสวนและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มศิลปินและนักดนตรีท้องถิ่น ตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

.

สอบถามเพิ่มเติม : 0-5394-3546