กิจกรรม

SocAnp NEWS

500 ปี ตำนานพระเจ้าเลียบโลก (2066 - 2566)

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "500 ปี ตำนานพระเจ้าเลียบโลก (2066 - 2566)"

.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน Facebook LIVE @soanthrocmu

.

กิจกรรมเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดพิมพ์หนังสือตำราในวาระครบรอบ 60 ปี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

กิจกรรมเสวนา

.

"ตำนานพระเจ้าเลียบโลก: 5 ศตวรรษนับจากการคัดลอก/แต่ง เป็นภาษาล้านนา, ความสำคัญและคุณูปการของวรรณกรรมพุทธศาสนาในพื้นที่วัฒนธรรมล้านนาและสิบสองปันนา (จีน พม่า ลาว และไทย)"

วิทยากรโดย

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (ราชบัณฑิต) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

"ตำนานพระเจ้าเลียบโลก: การปริวรรตจากเอกสาร (สำเนา) ใบลาน ฉบับ '50 ปี เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา' ”

วิทยากรโดย

- ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- อ.ศรีเลา เกษพรหม นักวิชาการวรรณกรรมล้านนาคดี (อยู่ระหว่างการทาบทาม)

- อ.ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ดำเนินรายการตลอดงานเสวนาโดย

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

สอบถามเพิ่มเติม

0-5394-3546

https://soc-anp.soc.cmu.ac.th