ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Social Science) University of Bielefeld, Germany, 1993
-ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
-อ.บ. (ฝรั่งเศส)(เกียรตินิยมอันดับ 1)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

ความสนใจทางวิชาการ

มานุษยวิทยาศาสนา, พิธีกรรม, พื้นที่, อัตลักษณ์

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

อภิญญา เฟื่องฟูสกุล และขวัญชีวัน บัวแดง (บก.). (2554). “การพรากความทรงจำในพิธีกรรม:กระบวนการรับรู้ในพิธีเข้าทรงในภาคเหนือของประเทศไทย”. ใน พิธีกรรมและปฏิบัติการในสังคมชาวนาภาคเหนือของประเทศไทย: รวมบทความแปลของชิเกฮารุ ทานาเบ, เชียงใหม่: ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. (2552). “มานุษยวิทยากับอารมณ์,” วารสารธรรมศาสตร์ 28(1): 199-233.
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. (2551). มานุษยวิทยาศาสนา: แนวคิดพื้นฐานและข้อถกเถียงทางทฤษฎี. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Apinya Feungfusakul. (2008). “Making Sense of Place: A Case Study of Vendors and Small Entrepreneurs in the Chiang Mai Night Bazaar”. in Shigeharu Tanabe (ed.)Imagining Communities in Thailand: Ethnographic Approaches, pp. 107-134. Chiang Mai: Mekong Press.
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. (2564). อัตลักษณ์. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


ช่องทางการติดต่อ

apinyafe@gmail.com
-

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง