ข่าวสาร

SocAnp NEWS

เสวนาวิชาการและแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

กำหนดการงานเสวนาวิชาการและแสดงมุทิตาจิต

แด่ ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เรื่อง ความเป็นมนุษย์ในมานุษยวิทยา: คำถามว่าด้วยอัตลักษณ์ ศาสนา กับวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ อาคาร ๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.00 - 9.30 น.      ลงทะเบียน

9.30 - 9.45 น.      ชีวิตและผลงานของอภิญญา เฟื่องฟูสกุล และงานเปิดตัวหนังสืออัตลักษณ์ (ตีพิมพ์ครั้งที่สอง)  โดย ผศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว

                            พิธีกรตลอดงาน ปรารถนา จันทรุพันธุ์

9.45 - 12.30 น.    เวทีเสวนาช่วงที่ 1   วิทยากร:    อ.ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล, คุณสมัคร์ กอเซ็ม, คุณสิริไพลิน สิงห์อินทร์, คุณพ่อวินัย บุญลือ

                            ดำเนินรายการโดย อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

12.30 - 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 16.30 น.   เวทีเสวนาช่วงที่ 2    วิทยากร:   ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์, ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, อาจารย์ศรยุทธ เอื่ยมเอื้อยุทธ, 

                            รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมลินี

                            ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

16.30 - 17.00 น.   กล่าวปิดโดย ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล