รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Sociology) University of Tsukuba, Japan, 1997
-M.A. (Sociology) University of Tsukuba, Japan, 1992
-ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530

ความสนใจทางวิชาการ

แนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม, สังคมวิทยาเมือง, โลกาภิวัตน์, พหุลักษณ์ของเมือง

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2554). อ่าข่าไนท์บาซาร์ การค้ากับความเป็นชาติพันธุ์. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2553). “ตลาดกับชาติพันธุ์ กำเนิด และลีลาของเชียงใหม่ไนท์บาซาร์,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22(2): 159-196.
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2552). “เมืองคืออะไร? ฤาเป็นเพียงคำถามที่ไร้สาระ,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21(1): 13-42.
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2551). “อ่าข่าไนท์บาซาร์ ความเป็นชาติพันธุ์บนเส้นทางการค้า”. ใน ยศ สันตสมบัติ (บก.), อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย, หน้า 223–252. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (องค์การมหาชน).
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2550). สังคมวิทยาเมือง ฉบับร่วมสมัย. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2558). อ่าข่าเร่ขาย: ชาติพันธุ์ ร่างกายกับความเป็นคนอื่นที่เลี่ยงไม่ได้: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2564). เศรษฐกิจ. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2564). เมืองสมัยใหม่. ใน ชาญ พนารัตน์ (บก.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


ช่องทางการติดต่อ

pirote.k@cmu.ac.th
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง