รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล

รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Sociology) University of Wisconsin-Madison, USA., 1991
-M.A. (Rural Sociology) University of Wisconsin-Madison, USA., 1986
-วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517

ความสนใจทางวิชาการ

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม, ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์, โลกาภิวัตน์, สภาวะสมัยใหม่, นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

วัฒนา สุกัณศีล และกิ่งแก้ว ทิศดึง. (2554). “บ้านเชตวัน: จากบ้านป่าตึงแร้งส่ายกลายเป็นบ้านคนงาน ในนิคมฯ”. ใน จามะรี เชียงทอง และคณะ (บก.). ชนบทไทย: เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไร้ที่ดิน, หน้า 183-244. เชียงใหม่: บลูมมิ่ง ครีเอชั่น.
วัฒนา สุกัณศีล. (2550). พัฒนาการและการปรับตัวของทุนอุตสาหกรรมการเกษตรภาคใต้:กรณีศึกษากลุ่มทุนส่งออกยางพารา. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยพลวัตทุนไทย (สกว.).
Sugunnasil, Wattana and Wasan Panyagaew. (2011-present). Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance. Funded by Development Alternative Institute (DAI).
Sugunnasil, Wattana . (2007). “Islam, Readicalism, and Violence in Southern Thailand”. In Duncan McCargo (ed.). Rethinking Thailand’s Southern Violence, pp. 112-136. Singapore: NUS Press.
วสันต์ ปัญญาแก้ว, วัฒนา สุกัณศีล, กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (2564). พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน: แนวทางการจัดตั้งและความเป็นไปได้ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการวัฒนธรรม. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


ช่องทางการติดต่อ

wsugunnasil@yahoo.com
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง