ข่าวสาร

SocAnp NEWS

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้กับกรอบการวิพากษ์ของ มิเชล ฟูโกต์

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้กับกรอบการวิพากษ์ของ มิเชล ฟูโกต์: ถอดประสบการณ์จากการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์ประเมินผล

โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี

ร่วมอภิปรายโดย รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่