• #1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  • #2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนศ.โท-เอก

  • #3 คุณสาลาม๊ะ หลงสะเตียะได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

แนะนำภาควิชา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมาพร้อมๆกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันแรกของห้องเรียนคือ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 มีนักศึกษารุ่นนั้น14คนด้วยกัน

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นความรู้แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจากบริบทประวัติศาสตร์พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุโรปตะวันตก ถือเป็นสาขาวิชาใหม่และเวลานั้นแทบไม่เป็นที่รู้จักกันในสังคมไทย ในช่วงเริ่มระยะแรกของการเรียนการสอน กระบวนวิชาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเกือบจะเป็นแบบเดียวกันกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา (ในเวลานั้น)

อ่านทั้งหมด

บริการของเรา


ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

อ่านเพิ่ม

โครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษา

อ่านเพิ่ม

รายชื่อวิทยานิพนธ์

อ่านเพิ่ม

หนังสือวิชาการเผยแพร่

อ่านเพิ่ม

สื่อเพื่อการเรียนรู้

อ่านเพิ่ม

ระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านเพิ่ม

หนังสือวิชาการเผยแพร่


Outbound tourists and policy reforms under the Chinese mobility regime รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Contesting ‘Chinese’ Education Schooling in the Kuomintang Chinese Diaspora in Northern Thailand, 1975–2015 ใน Southeast Asian Education in Modern History Schools, Manipulation, and Contest รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Community-based Tourism Stakeholder Conflicts and the Co-creation Approach: A Case Study of Longji Terrace Fields, PRC ใน Journal of Mekong Societies รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Chinese dream, emerging statecraft, and Chinese influence in the Mekong region ใน International Journal of Asian Studies รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Chinese outbound tourism: An alternative modernity perspective รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Chinese outbound tourists as international consumer in Northern Thailand—A dynamic mobility perspective ใน Journal of Consumer Culture รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Final Report on Chinese Diaspora and Transnational Mobile Practices in Chiang Mai, Thailand รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
“Border guanxi: Xinyimin and transborder trade in northern Thailand.” In Chinese Encounters in Southeast Asia: How People, Money, and Ideas from China Are Changing a Region รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Transnationalizing Intrapreneurs and Entrepreneurial Values: Case Studies of Chinese Companies in Chiang Mai, Thailand รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Beyond Borders: Stories of Yunnanese Chinese Migrants of Burma ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
Rent Capitalism and Shifting Plantations in the Mekong Borderlands ใน Southeast Asian Affairs ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ