รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Sociology of Health) University of Nottingham, UK., 2001
-สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
-สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526

ความสนใจทางวิชาการ

สังคมวิทยาการแพทย์,วัฒนธรรมสุขภาพ

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์. (2551). การประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, ระยะที่ 2 (กรกฎาคม 2548 - มิถุนายน 2551). เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์. บ.ก. (2551). “สถานการณ์สุขภาพแบบใหม่ การท้าทายวิธีคิด และการศึกษาทางสังคมศาสตร์,” วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20(1): 7-13.
Cohen, Paul and Thapin Phatcharanuruk. (2011). “Double-Disease Burden in Thailand: Economic Growthand Public Provisioning,” Asia-Pacific Journal
Phatcharanuruk, Thapin. (2010). Thai People’s Responses to High Blood Pressure: Beliefs and Constraints. Germany: Lambert Academic Publishing.
Phatcharanuruk, Thapin. (2009). Getting through Mekong Sub-Region: Kemu’sHealth in the Economic Tranistion. Chiang Mai : Regional Center for Social Science andSustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.


ช่องทางการติดต่อ

thapin.p@cmu.ac.th
-

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง