ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์

ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

-สส.ม. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529
-ศศ.บ. (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526

ความสนใจทางวิชาการ

สังคมสงเคราะห์,สวัสดิการสังคม,จิตวิทยาแนะแนว,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2554). การวิจัยเพื่อการศึกษาการเข้าถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์: กลไกการช่วยเหลือแบบเครือข่ายทางสังคม (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2551). รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2549). รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนนำร่องด้านการระงับข้อพิพาท: จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2548). รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2547). การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลบำบัดฟื้นฟูเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในครอบครัวที่อยู่ในเครือข่ายบ้านพักเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา: การเข้าถึงอัตลักษณ์ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ภาค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).


ช่องทางการติดต่อ

tassanee_cmu@hotmail.com
-

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง